Bài tập từ vựng 07

Ai đang làm gì?

Bài tập từ vựng 07 Duration: 0 munites (15 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  15
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

問題2 ( )に入れるのに最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Mã xác thực(*)