Ai đang làm gì?

Bài tập Kanji 3 Duration: 30 munites (34 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  34
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

次の 文の_の 漢字(漢字と かな)は、どう 読みますか。a . b . c. d. から いちばん いい もの を 一つ えらびなさい。(1X20=20点)

Kanji to HiraganaPage 1 of 0 >
 Go To 
 
179 Users have rated. Average Rating 4
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)