Ai đang làm gì?

Bài tập điền từ - 2 Duration: 0 munites (10 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  10
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

つぎの 文の_の ところに 何を いれますか。a . b . c. d. から いちばん いい もの を 一つ えらびなさい。(2x10=20点)


Page 1 of 0 >
 Go To 
 
9 Users have rated. Average Rating 4
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)