Bài luyện tập ngữ pháp N1 (2)

Ai đang làm gì?

Bài luyện tập ngữ pháp N1 (2) Duration: 35 munites (13 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  13
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

問題Ⅱ:次の(  )の中に入る最も適当な言葉を選びなさい。


Page 1 of 0 >
 Go To 
 

     


Mã xác thực(*)